Symfonyのバージョン確認

app/console -V
Symfony version 2.6.6 - app/dev/debug